Tam Set TFRS Eğitim Programı

Eğitim Süresi
5 Gün

Kimler Katılmalı?

Yöneticiler, muhasebe ve finansal raporlama alanlarında çalışanlar; muhasebe ve raporlama yapması olası olan çalışanlar; CFO'lar, yeminli mali müşavirler, muhasebe ve finans müdürleri, iç denetçiler, serbest muhasebeci mali müşavirler, bağımsız denetçiler, bütçe ve finans yönetici ve çalışanlar konuya ilgi duyan, muhasebe bilgisi olan herkes bu eğitimden faydalanabilir.

Eğitim Konuları:

• Finansal Raporlama Standartlarına Giriş

  ○ Dünyada ve Türkiye'de Finansal Raporlama ile İlgili Gelişmeler
  ○ Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Hazırlanma Süreci
  ○ Uluslararası Finansal Raporlamada Kavramsal Çerçeve
  ○ Uluslararası Muhasebe Standartları / Türkiye Muhasebe Standartları
  ○ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumlama Komitesi Kararları

• Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunumuna İlişkin Düzenlemeler

  ○ Finansal Tabloların Sunuluşu – TMS/UMS 1
  ○ İlk Kez Hazırlanan Finansal Tablolar – TFRS/UFRS 1
  ○ Ara Dönem Finansal Raporlama – TMS 34/UMS 34

• Bilanço Kalemleri ile İlgili Standartlar

  ○ FinansalAraçlar–TMS/UMS39T-FRS/UFRS7/TFRS/UFRS9/TFRS/UFRS 13

    ▫ Menkul Kıymetler
    ▫ Ticari Alacaklar / Ticari Borçlar
    ▫ Banka Kredileri
    ▫ Türev Finansal Araçlar
    ▫ Riskten Korunma Muhasebesi

  ○ Stoklar – TMS/UMS 2
  ○ Duran Varlıklar

    ▫ Maddi Duran Varlıklar – TMS/UMS 16
    ▫ Borçlanma Maliyetleri – TMS/UMS 23
    ▫ Kiralama İşlemleri – TMS/UMS 17
    ▫ Maddi Olmayan Duran Varlıklar – TMS/UMS 38
    ▫ Varlıklarda Değer Kaybı – TMS/UMS 36
    ▫ Durdurulan Faaliyetler ve Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar – TFRS/UFRS 5

  ○ Karşılıklar, Koşullu Varlıklar, Koşullu Borçlar – TMS/UMS 37
  ○ Çalışanlara Sağlanan Faydalar – TMS/UMS 19

• Gelir Tablosu Kalemleri

  ○ Hasılat – TMS/UMS 18
  ○ İnşaat İşleri – TMS/UMS 11 • Ertelenmiş Vergi
  ○ GelirVergisi–TMS/UMS12

• Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunumuna İlişkin Diğer Düzenlemeler

  ○ Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar – TMS/UMS 10
  ○ Muhasebe Politikalarında, muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar – TMS/UMS 8

• Yabancı Para Raporlama

  ○ YabancıParaRaporlama – TMS/UMS21

• Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanması

  ○ Bağlı Ortaklıklar – TMS/UMS 27 / TFRS/UFRS 10
  ○ İş Ortaklıkları – TMS/UMS 31 / TFRS/UFRS 11
  ○ İştirakler – TMS/UMS 28
  ○ İşletme Birleşmeleri – TFRS/UFRS 3
  ○ Dipnot Açıklamaları – TFRS/UFRS 12

• Nakit Akış Tablosunun Hazırlanması

  ○ NakitAkışTablosu–TMS/UMS7

• KOBİ TFRS ile Farklar

• Örnek TFRS Finansal Tablolar

• Uygulama Örnekleri

Tam Set TFRS Eğitim Programına başvurmak için tıklayınız.